Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie)

Tip ons een oplossing Hoe kies ik een oplossing?

Risico's & Oplossingen

Branche-afspraken lawaai

 • Beoordelingsmethodiek

  • 1 meter regel

   Praktijkbeoordeling: Indien een ander op 1 meter afstand te verstaan is zonder dat die persoon met stemverheffing hoeft te spreken, dan is het geluidniveau op die plaats lager dan 80 dB(A)

   Print deze afspraak

  • 1 meter regel

   Praktijkbeoordeling: Indien een ander op 1 meter afstand te verstaan is zonder dat die persoon met stemverheffing hoeft te spreken, dan is het geluidniveau op die plaats lager dan 80 dB(A).

   Print deze afspraak

  • Uitvoeren van geluidmetingen

   Zekerheid over de geluidniveaus waar medewerkers aan bloot staan en/of door machines geproduceerd worden, kan verkregen worden door het uitvoeren van geluidmetingen. Het uitvoeren van geluidmetingen is echter niet in alle gevallen noodzakelijk. Er kan vaak ook gebruik gemaakt worden van schattingsmethodieken. Voor de wijze waarop geluidmetingen uitgevoerd kunnen worden, klik dan hier.

   Print deze afspraak

  • Uitvoeren van geluidmetingen

   Zekerheid over de geluidniveaus waar medewerkers aan bloot staan, kan verkregen worden door het uitvoeren van geluidmetingen. Ook het geluidniveau dat door bijvoorbeeld een machine geproduceerd wordt, kan door middel van metingen worden vastgesteld. Het uitvoeren van geluidmetingen is echter niet in alle gevallen noodzakelijk. Er kan vaak ook gebruik gemaakt worden van schattingsmethodieken. Voor de wijze waarop geluidmetingen uitgevoerd kunnen worden, klik dan hier

   Print deze afspraak

 • Gedrag

  • Frequentie voorlichting geluid afhankelijk van gemiddelde dagdosis

   De frequentie waarmee voorlichting wordt aangeboden is afhankelijk van de dagdosis waar werknemers aan blootstaan. Deze voorlichting vindt plaats bij indiensttreding en daarna:

   • vanaf 80 dB(A): minimaal één keer per 4 jaar;
   • vanaf 85 dB(A): minimaal één keer per 2 jaar;
   • vanaf 90 dB(A): minimaal jaarlijks.

   Print deze afspraak

  • Hulpmiddeleninstructie

   Er bestaan hulpmiddelen die het werk vergemakkelijken, maar door medewerkers niet (juist) gebruikt worden. Periodieke instructie verbetert het gebruik van hulpmiddelen en reduceert daarmee de belasting.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Gehoorbeschermingsmiddelen dragen bij incidentele blootstelling > 80 dB(A).

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Indien een werknemer slechts incidenteel (en kortstondig) blootstaat aan geluidniveaus die hoger zijn dan 80 dB(A), is het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen niet verplicht. Dragen van gehoorbescherming wordt wel aanbevolen. Voor leidinggevenden is voorbeeldgedrag essentieel om geloofwaardig te kunnen handhaven.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Gehoorbeschermingsmiddelen dragen bij incidentele blootstelling > 80 dB(A).

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Indien een werknemer slechts incidenteel (en kortstondig) blootstaat aan geluidniveaus die hoger zijn dan 80 dB(A), is het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen niet verplicht. Dragen van gehoorbescherming wordt wel aanbevolen.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Werknemers spreken elkaar aan op (on)juist gedrag

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   In bedrijven waar werknemers anderen aanspreken op ongewenst (arbo)gedrag, zijn de arbeidsomstandigheden beter dan in bedrijven waar dat niet gebeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanspreken op het gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

 • Gezondheidsbewaking

  • Frequentie periodiek gehooronderzoek

   De frequentie waarmee gehooronderzoek wordt aangeboden is afhankelijk van de dagdosis waar werknemers aan blootstaan.

   • Vanaf 80 dB(A):  1 x keer per 4 jaar;
   • Vanaf 85 dB(A):  1 x keer per 2 jaar;
   • Vanaf 90 dB(A):   jaarlijks

   Print deze afspraak

  • Frequentie periodiek gehooronderzoek

   De frequentie waarmee gehooronderzoek wordt aangeboden is afhankelijk van de dagdosis waar werknemers aan blootstaan.

   • vanaf 80 dB(A): één keer per 4 jaar;
   • vanaf 85 dB(A): één keer per 2 jaar;
   • vanaf 90 dB(A): jaarlijks.

   Print deze afspraak

  • Periodiek Medisch Onderzoek

   Een medewerker wordt minimaal één keer per vier jaar aangeboden om deel te nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Nulmeting

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Het uitvoeren van een gehooronderzoek bij het in dienst treden van nieuwe medewerkers (nulmeting) maakt inzichtelijk welke gehoorschade medewerkers al hebben al zij het bedrijf binnenkomen.

   Print deze afspraak

 • Grenswaarden

  • Dagdosis < 80 dB(A)

   Een medewerker die bloot wordt gesteld aan geluidnivaus die hoger zijn dan 80 dB(A), kan gehoorschade oplopen. Een medewerker mag daarom niet bloot staan aan geluidniveau's met een dagdosis hoger dan 80 dB(A).

   Print deze afspraak

  • Dagdosis > 80 dB(A) - verplichtingen werkgever

   Vanaf 80 dB(A) is geluid schadelijk voor het gehoor. Vanaf dit niveau is de werkgever ondermeer verplicht:

   • een beoordeling uit te voeren van de plaatsen waar geluid > 80 dB(A) is;
   • op de plaatsen > 80 dB(A) geluidreducerende maatregelen te treffen;
   • te markeren op welke plaatsen geluid schadelijk is voor het gehoor (zone > 80 dB(A));
   • gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking te stellen;
   • periodiek voorlichting te geven over de mogelijke schadelijke gevolgen van blootstelling aan geluid;
   • periodiek werknemers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek.

   Print deze afspraak

  • Dagdosis > 80 dB(A) - verplichtingen werknemer

   Vanaf 80 dB(A) is geluid schadelijk voor het gehoor. Vanaf dit niveau is ook een eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om:

   • gehoorbeschermingsmiddelen te dragen en
   • ter beschikking gestelde hulpmiddelen te gebruiken.

   Print deze afspraak

  • Dagdosis > 85 dB(A) - verplichtingen werkgever

   De werkgever is vanaf 85 dB(A) verplicht:

   • het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen te handhaven vanaf 85 dB(A);
   • geluidmetingen uit te voeren op basis waarvan vast gesteld kan worden bij welke werkzaamheden de gemiddelde geluidniveaus hoger zijn dan 80 dB(A) en bij welke werkzaamheden dat > 85 dB(A) is;twéé geluidzones aan te geven. Dat betreft de zone waar geluidniveaus:                                                                                               1. schadelijk zijn voor het gehoor (> 80 dB(A)) en                                                                                                                                                                                                                 2. waar het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen verplicht is (> 85 dB(A)).

   Print deze afspraak

  • Markering zones schadelijk geluid & handhaving (> 80 dB(A))

   Een werkgever geeft door middel van borden aan waar geluidniveaus schadelijk kunnen zijn voor het gehoor. De werkgever ziet toe en handhaaft vanaf dit niveau het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Verplicht dragen van gehoorbeschermingsmiddelen (dagdosis > 80 dB(A))

   Werknemers zijn verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te dragen indien zij blootstaan aan gemiddelde geluidniveaus die hoger zijn dan 80 dB(A). Werknemers dragen hierin een eigen verantwoordelijkheid.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Dagdosis > 80 dB(A) - één actieniveau werkgever

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   De werkgever kiest er zelf voor om één actieniveau voor geluid te hanteren: het niveau waarop geluid schadelijk is voor het gehoor. Dit houdt in dat de werkgever:

   • het gebruik van PBM vanaf dit niveau handhaaft;
   • slechts één geluidzone hoeft aan te geven (de geluidzone van 85 dB(A) aangeven is niet nodig).
   • geen geluidmetingen uit hoeft te laten voeren om vast te stellen waar het geluidniveau 80 respectievelijk 85 dB(A) is.

   Print deze afspraak

 • Organisatorisch

  • Geluid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

   Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan het maximale geluidniveau dat de betreffende machine / gereedschap mag produceren. Bij voorkeur is het geluidniveau lager dan 80 dB(A). Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, spreek dan met de leverancier af dat de machine in de praktijk evenveel geluid produceert als de leverancier belooft. Ervaring leert dat de door de leveranciers gepresenteerde geluidniveaus in de praktijk zelden gehaald worden. Spreek schriftelijk af wat de actie van de leverancier moet zijn als de machine te veel geluid produceert: een boete betalen of het geluidniveau van de machine verlagen.

   Print deze afspraak

  • Geluid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

   Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan het maximale geluidniveau dat de betreffende machine / gereedschap mag produceren. Refereer hierbij aan de stand van de techniek

   Print deze afspraak

  • Geluid als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

   Evalueer na installatie van een nieuwe machine of het in de praktijk geproduceerde geluidniveau voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen dat is opgesteld bij de aanschaf van de nieuwe machine.

   Print deze afspraak

  • Geluid als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

   Evalueer na installatie van een nieuwe machine of het in de praktijk geproduceerde geluidniveau voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen.

   Print deze afspraak

  • Onderhoudsprogramma voor PBM's

   Het opstellen en uitvoeren van een programma voor periodiek onderhoud van PBM's borgt de blijvende werking van gehoorbeschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Zwangerschapsspreekuur

   Een zwangere vrouw die aan (dag)gemiddelde geluidniveau's hoger dan 80 dB(A) wordt blootgesteld, meldt (zo snel mogelijk) aan haar leidinggevende dat zij zwanger is.

   De leidinggevende stuurt haar vervolgens zo snel mogelijk door naar de bedrijfsarts met als doel om afspraken te maken welke werkzaamheden de vrouw wel, in aangepaste vorm, of niet meer mag verrichten.

   De bedrijfsarts stelt de leidinggevende van deze, dwingende, afspraken op de hoogte. Tijdens het eerste bezoek geeft de bedrijfsarts aan of het wenselijk is dat er ook een consult plaats vindt vlak voordat de zwangere vrouw met zwangerschapsverlof gaat. Dit kan zinvol zijn zodat de bedrijfsarts de zwangere onder meer voor kan lichten over de mogelijke risico’s van het geven van borstvoeding indien de vrouw blootgesteld kan zijn geweest aan (mogelijk schadelijke) stoffen die in de moedermelk aanwezig kunnen zijn.

   Bij hervatting van de werkzaamheden heeft de vrouw recht om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Dit is met name relevant indien de vrouw, bijvoorbeeld ten gevolge van complicaties tijdens zwangerschap en/of bevalling, twijfelt of zij het eigen werk al dan niet in aangepaste vorm, kan hervatten.

   De vrouw wordt door middel van een brochure voorgelicht over de meest recente wetenschappelijke inzichten over de effecten die bepaalde risicofactoren op zwangere vrouwen die werken kunnen hebben. Deze inzichten zijn ondermeer verwoord in de richtlijn “zwangerschap en arbeid” die de bedrijfsartsen hanteren. In deze brochure is ook opgenomen wanneer de vrouw voor een second opinion bij het UWV terecht kan. Indien een vrouw het niet eens is met de werkzaamheden die zij volgens de bedrijfsarts zou kunnen verrichten, dan staat het haar altijd vrij hierover een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen.

   Print deze afspraak