Inventarisatie en evaluatie

RI&E
De eerste stap in het beheersen van het risico van gevaarlijke stoffen is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) specifiek op gevaarlijke stoffen. Deze RI&E dient in de eerste plaats aan te geven of er in een bedrijf of instelling gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. In de RI&E moet aangegeven worden:

 • om welke gevaarlijke stoffen het gaat en
 • wat de daaraan verbonden gevaren zijn.

In het algemeen leveren een observatieronde en het stellen van vragen aan werkgever en werknemers, voldoende informatie op om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Bij het inventariseren van gevaarlijke stoffen gaat het om:

 • vaststellen of er gevaarlijke stoffen in een bedrijf aanwezig zijn,
 • vaststellen of gevaarlijke stoffen vrijkomen bij werkzaamheden in het bedrijf;
 • controleren of de opslagvoorzieningen en verpakkingen voldoen aan de wettelijke eisen;
 • vaststellen van de identiteit en de gevaarlijke eigenschappen van die stoffen;
 • observaties om vast te stellen of de werknemers bij hun werk aan gevaarlijke stoffen kunnen worden blootgesteld (via huidcontact, inademing of door inname via de mond);
 • nagaan of de werknemers op veilige wijze met de gevaarlijke stoffen werken
 • nagaan of maatregelen zijn getroffen om de blootstelling van werknemers (en collega’s in de omgeving) te voorkomen of tot een minimum te beperken en nagaan of de maatregelen effectief zijn;
 • controleren of er voor alle stoffen (publieke) grenswaarden zijn vastgesteld en zo nodig het zelf vaststellen van een veilige grenswaarde en
 • vaststellen (op basis van observatie van werkzaamheden, gebruikte hoeveelheden en gevaareigenschappen) of een beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en toetsing aan grenswaarden noodzakelijk is.

Beoordeling en evalueren blootstelling
Indien werknemers blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, dan is de werkgever verplicht de blootstelling te (doen) beoordelen:

 • Vaststellen op welke wijze blootstelling optreedt (ademhaling, huid, inslikken) en bij welke werkzaamheden;
 • Vaststellen van de mate van blootstelling;
 • De blootstelling dient getoetst te worden aan de grenswaarde(n) die van toepassing zijn en
 • Op basis van de beoordeling van de blootstelling moet vastgesteld worden of er beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Voor meer informatie over het meten van blootstelling: klik dan hier en kijk in het hoofdstuk 3.3 Blootstellingsmeting

Print dit artikel