Specifieke bepalingen

Het Arbobesluit bevat de volgende specifieke bepalingen:

  • afdeling 2 van hoofdstuk vier van het Arbobesluit geeft aanvullende eisen voor het werken met kankerverwekkende stoffen;
  • afdeling 10 geeft aan dat jeugdige medewerkers niet mogen worden blootgesteld aan stoffen die voldoen aan de criteria “zeer vergiftig”, “vergiftig”, “sensibiliserend”, “kankerverwekkend”, “mutageen” en “voor de voortplanting vergiftig”, alsmede stoffen die voldoen aan criteria voor toekenning van de R-zinnen 33 en 48. Ze mogen ook niet worden blootgesteld aan biologische agentia van categorie 3 of 4;
  • Een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt, behoort daarvan een registratie bij te houden;
  • Afhankelijk van de hoeveelheid stoffen die aanwezig is dient de Opslag van gevaarlijke stoffen plaats te vinden conform PGS 15;
  • De huidige etiketteringregels zijn vastgelegd in de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Deze regels worden vervangen door Globally Harmonized System van de VN (VN-GHS).
     

Print dit artikel