Algemene principe

De Nederlandse wetgeving hanteert als algemeen principe de volgende verplichtingen voor de werkgever die gebruik maakt van gevaarlijke stoffen. Het Arbobesluit verplicht de werkgever:

  • een inventarisatie te maken en een registratie bij te houden van de gevaarlijke stoffen die in de werkomgeving aanwezig kunnen zijn;
  • een beoordeling te (doen) uitvoeren van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen (bij voorkeur ondersteund door meting van de blootstelling);
  • de beoordeling van de blootstelling zo nodig aan te vullen met een meting van de mogelijke effecten;
  • op basis van de beoordeling van de blootstelling maatregelen te treffen om schadelijke gevolgen te voorkomen en
  • bij het treffen van maatregelen de “arbeidshygiënische strategie” (zie paragraaf 2.4) te volgen.
     

Print dit artikel